Międzyszkolny konkurs Wielkie Polki: „Maria Skłodowska - Curie”

Szanowni Państwo

Ogłaszam Międzyszkolny konkurs Wielkie Polki: „Maria Skłodowska - Curie” 🙂 . Zgoda jest częściowo wypełniona, proszę po uzupełnieniu wydrukować dostarczyć razem z pracą

Regulamin konkursu

1. Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaj Kopernika w Toruniu.

2. Cele konkursu: a) zapoznanie z biografią i działalnością Marii Skłodowskiej-Curie, b) zainteresowanie uczniów tematyką osiągnięć polskiej Noblistki, c) promowanie chemii i fizyki, d) poszukiwanie twórczych form wyrazu, e) kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji naukowych z różnych źródeł, f) kształcenie poczucia estetyki. g) poszerzanie wiedzy o wielkich Polkach - kobietach, które zmieniły bieg historii.

3. Kategorie: a) uczniowie klas 1 – 3 Należy wykonać pracę plastyczną ukazującą np. wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, jej odkrycia naukowe lub ciekawostkę/wydarzenie z jej życia. Sposób wykonania pracy - technika płaska, format A3. b) uczniowie klas 4 – 8 Należy wykonać komiks lub mem o Marii Skłodowskiej-Curie, uwzględniając np. elementy biografii, odkrycia, ciekawostki. Komiks lub mem mogą być wykonane w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej ilości kolorów i znaków. W konkursie biorą udział wersje papierowe (wydruki). Wersja papierowa komiksu musi być zaprezentowana na pojedynczej sztywnej planszy w formacie A4 lub A3. Elektroniczne wersje dostarczone na nośnikach nie będą brane pod uwagę.

4.Termin oddania prac 05 kwietnia 2023 r. ( termin oddania prac do Beaty Toporowskiej) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia:

W Karcie zgłoszeniowej będzie następująca treść: KARTA ZGŁOSZENIOWA Konkurs Wielki Polki „Maria Skłodowska-Curie” (zależy dołączyć do pracy konkursowej)

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE (wypełnia rodzic/opiekun prawny) Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:

autor pracy imię i nazwisko

 

klasa

 

nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie ul. Szkolna 1 , 58-572 Podgórzyn

 

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego Beata Toporowska

 

dane kontaktowe nauczyciela/opiekuna artystycznego beata.bender25@wp.pl

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………..……….……………… (imię i nazwisko dziecka) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko miejscowość i nazwa szkoły) na stronie internetowej i portalu społecznościom organizatora Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że : 1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Szkoła Podstawowa Nr 7 w Toruniu im. Mikołaja Kopernika. 2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

 

 

……………………………………………………………………… data,

 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Dane uczestnika konkursu –

 

Pozdrawiam

Beata Toporowska

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji wczesnoszkolnej

 

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: ? FISITE.pl

envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram