„BEZPIECZNE FERIE”

1. Zapraszam do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym organizowanym przez Wydział
Prewencji KWP we Wrocławiu pod hasłem „BEZPIECZNE FERIE”, w ramach Ogólnopolskiej
akcji prewencyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zaadresowanej do ogółu
społeczeństwa, w tym głównie do innych dzieci i zawierać treści o charakterze
prewencyjnym, w tym m.in.
a) ostrzeżenia jak właściwie zachowywać się na stokach narciarskich,
b) bezpieczne zachowania podczas zjazdu na nartach, sankach itp.
c) bezpieczeństwo na akwenach wodnych,
3. Forma wykonania pracy jest dowolna (malarska, rysunkowa, graficzna, kolaż),
jednak wszystkie techniki będą poddawane ocenie, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 Pomysłowość
 Treść i budowa przekazu
 Inwencja twórcza
 Dopasowanie treści i przekazu do tematyki konkursowej.

4. Format pracy: A4 lub A3.
5. Za dostarczenie pracy na konkurs uważa się jej przesłanie w formie elektronicznej
na adres: beata.borowicz@wr.policja.gov.pl lub jej osobiste dostarczenie do Zespołu
Profilaktyki Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
6. Praca musi stanowić pracę autorską, która nie była nagradzana w innych konkursach.
7. Praca zostaje dopuszczona do konkursu pod warunkiem dołączenia do niej pisemnego
Oświadczenia (forma papierowa, *.jpg lub *.pdf) – którego wzór stanowi Załącznik nr
8. Konkurs rozpoczyna się 13 lutego i trwa do 5 marca 2023 r.
9. W terminie do 10 marca 2023 roku komisja powołana przez Organizatora
w składzie: Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, Wojewódzki Koordynator
Policyjnych Patroli Narciarskich, ekspert ds. Profilaktyki Społecznej KWP we Wrocławiu, dokona
oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych nagród.
10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2023 roku.
11. Wyniki nagrodzonych będą opublikowane na stronie internetowej KWP
we Wrocławiu.
12. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP we Wrocławiu.
13. Do kontaktów roboczych wyznaczono eksperta Zespołu Profilaktyki Wydziału Prewencji –
nadkom. Beatę Borowicz, tel. 47 871 20 72.
Proszę przesłać pracę również na adres szkolnego koordynatora konkursu
iglogowska4@gmail.com

Załącznik nr 1

Wrocław dnia……………....
Imię i nazwisko…………………………..
Data urodzenia………………..………….
Adres………………………………………

Oświadczenie do pracy konkursowej „Bezpiecznie Ferie”
Zgodnie z Ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. z późn. zm.
przedmiotem prawa autorskiego jest praca artystyczna dziecka pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na
stoku”.
W odniesieniu do powyższego oświadczam, że:
1. Zrzekam się praw majątkowych do przedmiotowej pracy.
2. W przypadku otrzymania nagrody przez moje dziecko zgadzam się i bezpłatnie użyczam
pracy plastycznej swojego dziecka ……………………… ……….…………………
……………………………. na rzecz Policji Polskiej.
3. Zgodnie z art. 6 par. 1 ww. dokumentu prawnego - zezwalam na zwielokrotnienie
i udostępnienie przedmiotu prawa autorskiego służącego do odbioru medialnego,
w którym praca będzie przedstawiana.
4. Zgodnie z art. 92 par. 1 ww. dokumentu prawnego przenoszę prawa autorskie na rzecz Policji
i wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przedmiotu praw
do projektu na wszystkich polach eksploatacji.

…………………………………………………………
podpis osoby wypełniającej Oświadczenie

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: ? FISITE.pl

envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram