Model absolwenta

 Misja Szkoły:

1) We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

2) Wychowujemy dzieci i uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

3) Kultywujemy tradycje, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju dzieci i uczniów, także kształcenia).

4) Pracujemy z dziećmi i uczniami w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.

5) Przygotowujemy dzieci i uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

6) Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

7) Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich „klientów” Szkoły.

8) Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

 

1. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie to obywatel Europy XXI wieku, który:

1) w swoim postępowaniu dąży do prawdy,

2) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

3) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

4) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

5) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

6) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

 

2. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

 

3. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie to człowiek:

1) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

2) twórczo myślący,

3) umiejący skutecznie się porozumiewać,

4) umiejący stale się uczyć i doskonalić,

5) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

 

4. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.

 

5. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: FISITE.pl
envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram