Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie

Raport dostępności 2021

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły https://szkolapodgorzyn.pl

Daty publikacji i aktualizacji

• Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2020.09.23
W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie dla strony http://szkolapodgorzyn.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ),
z którego wynika, że strona internetowa http://szkolapodgorzyny.pl spełnia wymagania w 80.49%.
Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej

Ułatwienia na stronie http://szkolapodgorzyn.pl

• możliwość zmiany wielkości liter na stronie (funkcja ctr+, ctrl-)
• podkreślenie oraz podświetlenie linków
• nawigacja klawiaturą

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Rozpatrywanie uwag i wniosków:
• E-mail: szkolapod2@wp.pl
• Telefon: 75 76 214 77

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie
• Adres: ul. Szkolna1, 58-560 Podgórzyn
• E-mail: szkolapod2@wp.pl
• Telefon: 75 76 214 77
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego spełnia wymagania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Budynek posiada wejścia bez barier architektonicznych umożliwiających wjazd osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim. Dysponuje windą pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szkoła posiada tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Aktualności i informacje

Wykonanie: FISITE.pl
envelopephonemap-markermenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram